Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

comfortablynumb
18:41
comfortablynumb
18:33
comfortablynumb
18:32

Szczęście ma wiele definicji. Pewne jest, że każdy chce go doświadczyć i zatrzymać w swoim życiu na dłużej. Według psychologii pozytywnej, której ojcem jest Martin Seligman, szczęście to dobrostan.

Można wyróżnić dwa rodzaje dobrostanu: hedonistyczny (zjedzenie dobrego posiłku, oglądanie pięknych krajobrazów, posiadanie pożądanych przedmiotów) oraz eudajmonistyczny (akceptacja siebie, pozytywne relacje z innymi, rozwój osobisty, celowość życia, kontrola nad otoczeniem, autonomia).

comfortablynumb
18:32
6286 6a6d 500
Reposted fromoblivions oblivions viajointskurwysyn jointskurwysyn
comfortablynumb
18:27
comfortablynumb
18:27

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11.

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

comfortablynumb
18:24
6173 5143 500
Reposted fromkaiee kaiee viabanshe banshe
comfortablynumb
18:24
0009 1294 500
Reposted fromtgs tgs viabanshe banshe
comfortablynumb
18:20
Nie życzę ci zbyt wiele szczęścia - to nudne; nie życzę też klęski. Powtarzam po prostu: "żyj lepiej" i dołóż starań, żeby się bardzo nie nudzić. 
Fiodor Dostojewski
comfortablynumb
18:20
9937 f5ad
Reposted frommoochava moochava viajointskurwysyn jointskurwysyn
comfortablynumb
18:19
3102 221b
Reposted fromkarahippie karahippie viashakeme shakeme
comfortablynumb
18:17
3111 2db9
Reposted fromkarahippie karahippie viaswiatsiewali swiatsiewali
comfortablynumb
18:12
comfortablynumb
18:12
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacalineczka calineczka

August 19 2017

comfortablynumb
12:22
comfortablynumb
12:20
5197 0a5a
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viabanshe banshe
12:06
4658 7bc8
Reposted fromgoniewicz goniewicz viablackheartgirl blackheartgirl
comfortablynumb
12:01
1924 7aef
Reposted fromarebe arebe viabanshe banshe

August 18 2017

comfortablynumb
21:48
Reposted fromFlau Flau viawdeszczubzy wdeszczubzy
comfortablynumb
21:26
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viarawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl