Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

21:05
2687 3669 500
Reposted fromreckon reckon viablackheartgirl blackheartgirl
comfortablynumb
21:03
2759 b49d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
comfortablynumb
21:02
4583 bbb5 500
Reposted frommiejmniej miejmniej viajointskurwysyn jointskurwysyn
comfortablynumb
21:01
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viacholera cholera
21:01

February 08 2018

comfortablynumb
21:54

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viabanshe banshe
comfortablynumb
21:49
4070 bb71
Reposted fromambermoon ambermoon viaoxygenium oxygenium
comfortablynumb
21:40
comfortablynumb
21:39
6045 8242 500
The message printed on the motherboard of the Tesla machine sent to space
comfortablynumb
20:35
https://78.media.tumblr.com/ec4a07418057ac87c176fcbd320b71a9/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/57bc9e6d8d8c21684354825ba5bbac92/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o2_r1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/989cebe5e07371c22bfe904c243c2387/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o3_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/08a202017cd0380f83670b8f5d858abe/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o5_540.gif

February 04 2018

21:28
4820 b398
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
comfortablynumb
21:21
Płaczesz? To dobrze. Jeśli jeszcze człowiek potrafi płakać, to wszystko można zacząć.
— Marek Hłasko
Reposted frommessinhead messinhead viabanshe banshe

February 02 2018

comfortablynumb
21:06

January 24 2018

comfortablynumb
23:10
comfortablynumb
23:09
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viacholera cholera
comfortablynumb
23:06
3696 4d7d
Reposted fromdusielecc dusielecc viacholera cholera
comfortablynumb
23:03
Reposted fromnebthat nebthat viablackheartgirl blackheartgirl
comfortablynumb
23:02
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viaPinkpills Pinkpills
comfortablynumb
22:59
22:55
The modern obsession with self-discovery, self-expression, knowledge about self and being authentic, is a kind of prison.
Foucault’s Askesis: An Introduction to the Philosophical Life by Edward F. McGushin (via tat-art)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl